Mutual Funds: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Scheme Name
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct Plan (G)
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Arbitrage Fund - Direct Plan (AD)
PGIM India Arbitrage Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Arbitrage Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Arbitrage Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Arbitrage Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Arbitrage Fund - Regular Plan (AD)
PGIM India Arbitrage Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Arbitrage Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Arbitrage Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Arbitrage Fund - Regular Plan (QD)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan (AD)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan (Bonus)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan (WD)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan (QD)
PGIM India Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan (WD)
PGIM India Corporate Bond Fund - Direct Plan (AIDCW)
PGIM India Corporate Bond Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Corporate Bond Fund - Direct Plan (MIDCW)
PGIM India Corporate Bond Fund - Direct Plan (QIDCW)
PGIM India Corporate Bond Fund - Premium Plus Plan (G)
PGIM India Corporate Bond Fund - Regular Plan (AIDCW)
PGIM India Corporate Bond Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Corporate Bond Fund - Regular Plan (HB)
PGIM India Corporate Bond Fund - Regular Plan (MIDCW)
PGIM India Corporate Bond Fund - Regular Plan (QIDCW)
PGIM India Credit Risk Fund - Direct Plan (AD)
PGIM India Credit Risk Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Credit Risk Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Credit Risk Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Credit Risk Fund - Regular Plan (AD)
PGIM India Credit Risk Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Credit Risk Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Credit Risk Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Credit Risk Fund - Regular Plan (QD)
PGIM India Dual Advantage Fund - Series 1 - Direct Plan (D)
PGIM India Dual Advantage Fund - Series 1 - Direct Plan (G)
PGIM India Dual Advantage Fund - Series 1 - Direct Plan (QD)
PGIM India Dual Advantage Fund - Series 1 - Regular Plan (AD)
PGIM India Dual Advantage Fund - Series 1 - Regular Plan (D)
PGIM India Dual Advantage Fund - Series 1 - Regular Plan (G)
PGIM India Dual Advantage Fund - Series 1 - Regular Plan (QD)
PGIM India Dynamic Bond Fund (G)
PGIM India Dynamic Bond Fund (MD)
PGIM India Dynamic Bond Fund (QD)
PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - (G)
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - (IDCW)
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - (G)
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - (IDCW)
PGIM India Emerging Markets Equity Fund (D)
PGIM India Emerging Markets Equity Fund (G)
PGIM India Emerging Markets Equity Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Emerging Markets Equity Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Equity Savings Fund (AD)
PGIM India Equity Savings Fund (G)
PGIM India Equity Savings Fund (MD)
PGIM India Equity Savings Fund (QD)
PGIM India Equity Savings Fund - Direct Plan (AD)
PGIM India Equity Savings Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Equity Savings Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Equity Savings Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Euro Equity Fund (Bonus)
PGIM India Euro Equity Fund - Direct Plan (Bonus)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series 29 Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series 29 Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series 29 Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series 31 Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series 31 Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series 31 Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AA Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AA Direct Plan (QD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AA Regular Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AA Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AA Regular Plan (QD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AB Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AB Regular Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AB Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AB Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AB Regular Plan (QD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AC Direct Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AC Direct Plan (D)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AC Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AC Regular Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AC Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AC Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AC Regular Plan (QD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AE Direct Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AE Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AE Regular Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AE Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AE Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AF Direct Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AF Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AF Regular Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AF Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AF Regular Plan (QD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AG Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AG Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AH Direct Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AH Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AH Direct Plan (QD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AH Regular Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AH Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AH Regular Plan (QD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AP - Direct Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AP - Direct Plan (D)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AP - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AP - Direct Plan (QD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AP - Regular Plan (AD)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AP - Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AP - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Duration Fund - Series AP - Regular Plan (QD)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 38 (42 Months) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 38 (42 Months) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 45 (435 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 45 (435 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 47 (427 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 47 (427 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 54 (392 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 54 (392 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 57 (384 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 57 (384 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 58 (762 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 58 (762 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 61 (375 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 61 (375 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 62 (367 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 62 (367 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 63 (373 Days) - Direct Plan (AD)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 63 (373 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 63 (373 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 66 (740 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 66 (740 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 68 (2 years) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 68 (2 years) - Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 68 (2 years) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 69 (2 years) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 69 (2 years) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 70 (2 years) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 70 (2 years) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 72 (3 years) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 72 (3 years) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 85 (1100 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 85 (1100 Days) - Regular Plan (AD)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 85 (1100 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 85 (1100 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 85 (1100 Days) - Regular Plan (QD)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 86 (1104 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 86 (1104 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 86 (1104 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 87 (1114 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 87 (1114 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 91 (1100 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 91 (1100 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 95 (1100 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 95 (1100 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Fixed Maturity Plan - Series 95 (1100 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Flexi Cap Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Flexi Cap Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Flexi Cap Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Flexi Cap Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Floating Rate Fund - Direct Plan (Annual Bonus)
PGIM India Floating Rate Fund - Direct Plan (DD)
PGIM India Floating Rate Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Floating Rate Fund - Direct Plan (QB)
PGIM India Floating Rate Fund - Direct Plan (WD)
PGIM India Floating Rate Fund - Regular Plan (Annual Bonus)
PGIM India Floating Rate Fund - Regular Plan (Bonus)
PGIM India Floating Rate Fund - Regular Plan (DD)
PGIM India Floating Rate Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Floating Rate Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Floating Rate Fund - Regular Plan (WD)
PGIM India Gilt Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Gilt Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Gilt Fund - Direct Plan (HB)
PGIM India Gilt Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Gilt Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Gilt Fund - Regular Plan (HB)
PGIM India Global Equity Opportunities Fund (D)
PGIM India Global Equity Opportunities Fund (G)
PGIM India Global Equity Opportunities Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Global Equity Opportunities Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Debt Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Debt Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Debt Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Wealth Plan (D)
PGIM India Hybrid Equity Fund - Wealth Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 11 (39 months) (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 11 (39 months) (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 11 (39 months) - Direct Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 12 (38 months) (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 12 (38 months) (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 12 (38 months) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 13 (5 years) (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 13 (5 years) (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 13 (5 years) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 17 (41 months) - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 29 (40 months) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 29 (40 months) - Regular Plan (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 29 (40 months) - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 29 (40 months) - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 29 (40 months) - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 33 (1100 Days) - Direct Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 33 (1100 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 33 (1100 Days) - Regular Plan (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 33 (1100 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 33 (1100 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 33 (1100 Days) - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 34 (1240 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 34 (1240 Days) - Regular Plan (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 34 (1240 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 34 (1240 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 34 (1240 Days) - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 35 (1100 Days) - Direct Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 35 (1100 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 35 (1100 Days) - Regular Plan (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 35 (1100 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 35 (1100 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 35 (1100 Days) - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 37 (1280 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 37 (1280 Days) - Regular Plan (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 37 (1280 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 37 (1280 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 37 (1280 Days) - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 39 (1100 Days) - Direct Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 39 (1100 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 39 (1100 Days) - Regular Plan (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 39 (1100 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 39 (1100 Days) - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 4 (3 Years) (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 4 (3 Years) (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 40 (1100 Days) - Direct Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 40 (1100 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 40 (1100 Days) - Regular Plan (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 40 (1100 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 40 (1100 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 40 (1100 Days) - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 (1100 Days) - Direct Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 (1100 Days) - Direct Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 (1100 Days) - Direct Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 (1100 Days) - Regular Plan (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 (1100 Days) - Regular Plan (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 (1100 Days) - Regular Plan (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 (1100 Days) - Regular Plan (QD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 5 (3 Years) (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 5 (3 Years) (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 6 (39 Months) (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 6 (39 Months) (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 7 (39 Months) (AD)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 7 (39 Months) (D)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 7 (39 Months) (G)
PGIM India Hybrid Fixed Term Fund - Series 7 (39 Months) (QD)
PGIM India Income Advantage Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Insta Cash Fund (AD)
PGIM India Insta Cash Fund (Annual Bonus)
PGIM India Insta Cash Fund (Bonus)
PGIM India Insta Cash Fund (DD)
PGIM India Insta Cash Fund (G)
PGIM India Insta Cash Fund (MD)
PGIM India Insta Cash Fund (Monthly Bonus)
PGIM India Insta Cash Fund (QD)
PGIM India Insta Cash Fund (WD)
PGIM India Insta Cash Fund - Direct Plan (Annual Bonus)
PGIM India Insta Cash Fund - Direct Plan (Daily Div)
PGIM India Insta Cash Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Insta Cash Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Insta Cash Fund - Direct Plan (WD)
PGIM India Insta Cash Fund - Regular Plan (Bonus)
PGIM India Insta Cash Fund - Regular Plan (Daily Div)
PGIM India Insta Cash Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Insta Cash Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Insta Cash Fund - Regular Plan (WD)
PGIM India Insta Cash Fund- Institutional Plan (DD)
PGIM India Insta Cash Fund- Institutional Plan (G)
PGIM India Insta Cash Plus Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Large Cap Fund - Direct Plan (Bonus)
PGIM India Large Cap Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Large Cap Fund - Regular Plan (Bonus)
PGIM India Large Cap Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Large Cap Fund - Series 1 - Direct Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Series 1 - Regular Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Series 2 - Direct Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Series 2 - Direct Plan (G)
PGIM India Large Cap Fund - Series 2 - Regular Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Series 2 - Regular Plan (G)
PGIM India Large Cap Fund - Series 3 - Direct Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Series 3 - Regular Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Wealth Plan (D)
PGIM India Large Cap Fund - Wealth Plan (G)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (AD)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (Annual Bonus)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (Daily Div)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (Div)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (FD)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (Monthly Bonus)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Low Duration Fund - Direct Plan (WD)
PGIM India Low Duration Fund - Institutional Plan (DD)
PGIM India Low Duration Fund - Institutional Plan (G)
PGIM India Low Duration Fund - Institutional Plan (MD)
PGIM India Low Duration Fund - Institutional Plan (WD)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (AD)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (Annual Bonus)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (Bonus)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (DD)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (FD)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (Monthly Bonus)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (QD)
PGIM India Low Duration Fund - Regular Plan (WD)
PGIM India Medium Term Fund - Direct Plan (AD)
PGIM India Medium Term Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Medium Term Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Medium Term Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Medium Term Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Medium Term Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Medium Term Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Medium Term Fund - Regular Plan (QD)
PGIM India Mid Cap Fund - Series 1 - Direct Plan (3 years) (D)
PGIM India Mid Cap Fund - Series 1 - Direct Plan (3 years) (G)
PGIM India Mid Cap Fund - Series 1 - Regular Plan (3 years) (D)
PGIM India Mid Cap Fund - Series 1 - Regular Plan (3 years) (G)
PGIM India Midcap Opportunities Fund (D)
PGIM India Midcap Opportunities Fund (G)
PGIM India Midcap Opportunities Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Midcap Opportunities Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Short Maturity Fund - Direct Plan (AD)
PGIM India Short Maturity Fund - Direct Plan (Annual Bonus)
PGIM India Short Maturity Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Short Maturity Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Short Maturity Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Short Maturity Fund - Direct Plan (WD)
PGIM India Short Maturity Fund - Regular Plan (AD)
PGIM India Short Maturity Fund - Regular Plan (Annual Bonus)
PGIM India Short Maturity Fund - Regular Plan (Bonus)
PGIM India Short Maturity Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Short Maturity Fund - Regular Plan (HB)
PGIM India Short Maturity Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Short Maturity Fund - Regular Plan (QD)
PGIM India Short Maturity Fund - Regular Plan (WD)
PGIM India Short Maturity Fund- Premium Plus (MD)
PGIM India Short Maturity Fund- Premium Plus (QD)
PGIM India Strategic Debt Fund - Direct Plan (D)
PGIM India Strategic Debt Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Strategic Debt Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Strategic Debt Fund - Regular Plan (Bonus)
PGIM India Strategic Debt Fund - Regular Plan (D)
PGIM India Strategic Debt Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Strategic Debt Fund - Regular Plan (QD)
PGIM India Tax Plan (Bonus)
PGIM India Tax Plan (D)
PGIM India Tax Plan (G)
PGIM India Tax Plan - Direct Plan (Bonus)
PGIM India Tax Plan - Direct Plan (D)
PGIM India Tax Plan - Direct Plan (G)
PGIM India Ultra Short Term Fund (Annual Bonus)
PGIM India Ultra Short Term Fund (Bonus)
PGIM India Ultra Short Term Fund (D)
PGIM India Ultra Short Term Fund (DD)
PGIM India Ultra Short Term Fund (G)
PGIM India Ultra Short Term Fund (MD)
PGIM India Ultra Short Term Fund (Monthly Bonus)
PGIM India Ultra Short Term Fund (QD)
PGIM India Ultra Short Term Fund (WD)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (AD)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (Annual Bonus)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (Bonus)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (Daily Div)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (G)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (MD)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (Monthly Bonus)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (QD)
PGIM India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (WD)
PGIM India Ultra Short-Term Fund - Regular Plan (Bonus)
PGIM India Ultra Short-Term Fund - Regular Plan (Daily Div)
PGIM India Ultra Short-Term Fund - Regular Plan (G)
PGIM India Ultra Short-Term Fund - Regular Plan (MD)
PGIM India Ultra Short-Term Fund - Regular Plan (WD)
PGIM IndiaHybrid Fixed Term Fund - Series 39 (1100 Days) - Regular Plan (G)
Principal Cash Mgmt - Money at Call (G)
Principal Cash Mgmt -Money at Call (D)
Principal Cash Mgmt-Money at Call - Inst. Plan (D)
Principal Cash Mgmt-Money at Call - Inst. Plan (G)
Principal Corporate Bond Fund - (G)
Principal Corporate Bond Fund - (MD)
Principal Corporate Bond Fund - (QD)
Principal Dynamic Bond Fund - (AD)
Principal Dynamic Bond Fund - (G)
Principal Dynamic Bond Fund - (QD)
Principal Dynamic Bond Fund - Direct Plan (AD)
Principal Dynamic Bond Fund - Direct Plan (G)
Principal Dynamic Bond Fund - Direct Plan (QD)
Principal G-Sec - PF (Annual NAV Rebalancing 2004)
Principal Income Fund - Institutional Plan (HDiv)
Principal PNB Debt Fund (D)
Pru ICICI Deposit Plus NRI Series - 6 (Nine Month)
Pru ICICI Deposit Plus NRI Series - 6 (Quarterly)
Pru ICICI Deposit Plus NRI Series - 6 (Yearly)
Pru ICICI Deposit Plus NRI Series - Series 6 (G)
Pru ICICI Deposit Plus NRI Series- 6 (Half Yearly)
Pru ICICI Flexible Income Plus Plan
Pru ICICI Income Plan - Institutional Plan (D)
Pru ICICI Liquid - Institutional Plan (QDiv)
Pru ICICI Liquid Plan - Institutional Plus (HDiv)
Pru ICICI Liquid Plan - Institutional Plus (QDiv)
OUR WINNING PICKS

DID YOU INVEST?

INTRADAY PICKS!

(August 06, 2018)

AT (Rs)GAIN (Rs)

ALL TIME WINNERS

RECO PRICE

PEAK PRICE

OUR PACKAGES

Super Combo

Powerful mix of both trader and investor packs with timely expert advice.

Technical

Designed especially for traders looking to tap the profit opportunities of volatile markets.

Fundamental

For all investors looking to unearth stocks that are poised to move.

Sections